1. Właścicielem Serwisu www.target-training.eu oraz www.szkolenia.target-training.eu jest Tadeusz Taniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TARGET TRAINING Tadeusz Taniewski, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem P/052964/09 oraz działalność oświatową – Placówkę Kształcenia Ustawicznego pod nazwą TARGET TRAINING - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem WOś/I/4430/539/2011 z siedzibą przy ul. Świętego Mikołaja 6C, 71-799 Szczecin, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem kształcenia”.
 2. Serwis prowadzony jest w celu informacyjnym oraz w celu rekrutacji uczestników kursów i szkoleń umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, realizowanych w ramach prowadzonej przez Organizatora kształcenia działalności oświatowej (edukacyjnej).
 3. Serwis umożliwia osobom z niego korzystającym, zwanym dalej Użytkownikami, dokonywanie rezerwacji elektronicznej kursów/szkoleń prowadzonych przez Organizatora kształcenia.
 4. Rezerwacja elektroniczna kursów/szkoleń może być dokonywana pocztą internetową (poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronach Serwisu - codziennie przez 24 godziny na dobę. Formularz zgłoszeniowy pokazuje się po wejściu Użytkownika w opcję - kolejno: ["Zgłoś się"] - ["Rezerwuj szkolenie"].
 5. Organizator kształcenia informuje, że rezerwacji kursów/szkoleń można dokonywać również:
  • osobiście (w siedzibie Organizatora kształcenia) – w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 16.00,
  • telefonicznie (pod numerem tel. +48 603 480 777) – codziennie w godz. 9.00- 19.00.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji elektronicznej kursu/szkolenia jest przesłanie rezerwującemu przez Organizatora kształcenia potwierdzenia przyjęcia rezerwacji wraz z informacją:
  • zawierającą Umowę szkoleniową lub druk pisemnego Zgłoszenia do kursu/szkolenia (o ile jest to niezbędne do podjęcia kształcenia),
  • określającą warunki przystąpienia do zarezerwowanego kursu/szkolenia, w tym:
   • miejsce i termin realizacji kursu/szkolenia,
   • sposób udostępniania materiałów dydaktycznych,
   • sposób dokonania płatności.
 7. Nie przesłanie przez Organizatora kształcenia potwierdzenia przyjęcia rezerwacji oznacza, że Organizator kształcenia nie otrzymał informacji o rezerwacji.
 8. Złożenie rezerwacji elektronicznej nie stanowi zawarcia Umowy szkoleniowej i nie skutkuje żadną sankcją prawną na rzecz Organizatora kształcenia. Rezerwujący może w każdej chwili zrezygnować z podjęcia kursu/szkolenia bez potrzeby odwoływania rezerwacji.
 9. Organizator kształcenia oświadcza, że w zakresie kształcenia ustawicznego realizowanego w formach pozaszkolnych posiada niezbędne uprawnienia oraz spełnia warunki zapewniające należyte jego wykonanie.
 10. Użytkownik oświadcza, że w celu udzielenia mu odpowiedzi na zadane pytania, przedstawienia mu oferty szkoleniowej, jak również świadczenia mu zamówionej usługi szkoleniowej wyraża dla organizatora kształcenia (zwanego w tym wypadku administratorem danych osobowych) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.
 11. Organizator kształcenia informuje, że dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu) Użytkownika będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do bezpośredniego kontaktu w sprawie kształcenia.
 12. Organizator kształcenia informuje, że w celu wykonania zawartej pomiędzy Organizatorem kształcenia, a Użytkownikiem przystępującym do kursu lub szkolenia (jako osobą u niego uczącą się) Umowy szkoleniowej (Umowy cywilnoprawnej) będzie przetwarzał wskazane w Umowie szkoleniowej dane osobowe Użytkownika (jako osoby uczącej się) w zakresie niezbędnym do:
  • bezpośredniego wzajemnego kontaktu,
  • sporządzenia dokumentacji związanej z przebiegiem kształcenia, a w szczególności: dokumentacji przystąpienia do kursu/szkolenia, dziennika zajęć, arkusza organizacji kształcenia, w tym kształcenia na odległość, rejestru odbytych konsultacji, karty ocen uzyskanych na sprawdzianach i zaliczeniu, protokołu z zaliczenia końcowego, zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rejestru wydanych zaświadczeń.
 13. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika kursu jest uzasadniony interes zarówno Użytkownika/Uczestnika kursu lub szkolenia, jak i organizatora kształcenia wynikający z konieczności zawarcia i wykonania umowy, świadczenia uczestnikowi kursu usługi szkoleniowej oraz wywiązania się z obowiązku prawnego organizatora kształcenia z tytułu prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 14. W przypadku kursów - dane Użytkownika/Uczestnika kursu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym organizatora kształcenia lub jego podwykonawcom (np. kadrze dydaktycznej: trenerom, szkoleniowcom) wykonującym zadania na rzecz realizacji umowy szkoleniowej.
 15. Dane osobowe Użytkownika/Uczestnika kursu przetwarzane będą na bieżąco przez okres realizacji umowy, po czym zostaną zarchiwizowane w formie pisemnej (papierowej) i przechowywane, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (co do okresu i sposobu zabezpieczenia), jako dokumentacja z przebiegu kształcenia.
 16. Organizator kształcenia, jako konsekwencje niewyrażenia przez Użytkownika/Uczestnika kursu zgody na przetwarzanie danych osobowych  wskazuje brak możliwości podjęcia się kształcenia Użytkownika/Uczestnika kursu.
 17. Użytkownik/Uczestnik kursu ma prawo żądania od organizatora kształcenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Organizatora kształcenia.
 18. Organizator kształcenia informuje, że opisy, zakresy tematyczne kursów, artykuły oraz zdjęcia publikowane na Stronach Internetowych Serwisu Organizatora kształcenia stanowią przedmiot praw autorskich osobistych i majątkowych i nie mogą być kopiowane, przetwarzane, wykorzystywane i rozpowszechniane w całości lub w części bez pisemnej zgody Organizatora kształcenia.
 19. Dokumentem powiązanym z niniejszym Regulaminem jest Polityka Prywatności Serwisu www.target-training.eu